Lessons   1    2    3_   4_  5_  Home

Lesson 4 - Fruits & vegetables

Click to hear sounds. You may hear by each sentence or the whole conversation. All the sounds were recorded by Hui-Jung, so even the male dialogue has female voice. Sorry about that. Hope it doesn't get you too confused.

To hear the whole conversation, Conversation A, Conversation B, Conversation C1, Conversation C2

Conversation

Conversation A:

Owner: Xiao2 xie3, ni2 xiang3 yao4 mao3 shen2 me5?

Owner : Miss, what would you like to buy?

Buyer: Wo3 xiang1 kan4 kan5.

Buyer: Let me looking around first.

Owner: Hao3! Xue1 yao4 shen2 me5 gao4 shu4 wo3.

Owner: Ok, (if you) need something tell me.

Conversation B:

Owner: Ni2 hao3, Wang2 xian1 shen1. Ni2 jin1 tian1 yao4 mai3 shen2 me5?

Owner: Hello, Mr. Wang. What would you like to buy today?

Buyer: Wo3 hai2 bu4 zhi1 dao4.

Buyer: I don’t know yet.

Owner: Ni3 yao4 bu2 yao4 mai3 yi4 xie5 mang2 guo3? Ta1 men5 hen3 tian2 o5!

Owner: Would you like to buy some mangos? They are very sweet.

Buyer: Ta1 men5 duo1 shao3 qian2?

Buyer: How much are they?

Owner: San1 bang4 si4 kuai4.

Owner: 3 for $4.00.

Buyer: Hao3, qing3 gei2 wo3 san1 ge4 mang2 guo3.

Buyer: Ok, please give me 3 mangos.

Conversation C:

Buyer: Dui4 bu4 qi3, qing3 wen4 cao3 mei2 duo1 shao3 qian2?

Buyer: Excuse me, how much is the strawberry?

Owner: Cao3 mei2 si4 bang4 san1 kuai4 jiu3 mao2 jiu3.

Owner: It’s 4 lbs. for $3.99.

Buyer: Ta1 men5 suan1 bu4 suan1?

Buyer: Are they sour?

Owner: bu4 suan1, ta1 men5 hen3 tian2.

Owner: No, they are very sweet.

Buyer: Pu2 tao2 ne5?

Buyer: How about the grapes?

Owner: Ta1 men5 you3 yi4 dian5 suan1, bu2 tai4 suan1.

Owner: They are a little sour, not too sour.

Buyer: Ta1 men5 duo1 shao3 qian2?

Buyer: How much are they?

Owner: Ta1 men5 liang3 bang4 shi4 liang3 kuai4 jiu3 mao2 jiu3.

Owner: They are 2 lbs. for $2.99.

Buyer: Hao3, qing3 gei2 wo3 si4 bang4 cao3 mei2 han4 (he2) liang3 bang4 pu2 tao3.

Buyer: Ok, please give me 4 lbs. of strawberry and 2 lbs. of grapes.

Owner: Mei2 you3 wen4 ti2!

Owner: No problem.

Buyer: Zong3 gong4 duo1 shao3 qian2?

Buyer: How much is the total?

Owner: Zhong3 gong4 liu4 kuai4 jiu3 mao2 ba1.

Owner: It’s $6.98.

Buyer: Hao3, zhe3 li3 you3 shi2 kuai4.

Buyer: Ok, here is $10.00.

Owner: Zhao2 ni3 san1 kuai4 liang3 fen1.

Owner: Here is $3.02.

New Words & phrases

1. Want - xiang3 yao4 7. Give – gei3
2. Need –xu1 yao4 8. lbs – bang4
3. Not yet – hai2 (mei2) 9. No problem– mei2 you3 wen4 ti2
4. Don’t know – bu4 zhi1 dao4 10.Total (all together) – zong3 gong4
5. Sweet – tian2

11. Here – zhe4 li3. There – na4 li3

6. Sour – suan1

12. give the change – zhao3

Fruits 水果 shui2 guo3 Vegetables 蔬菜 ( 菜 ) – shu1 cai4
1. Cherry – ying1 tao2 1. Cucumber – huang2 gua1
2. Peach – tao2 zi5 2. Spinach – bo1 cai4
3. Pear – li2 zi5 3. Celery – qin2 cai4
4. Grape – pu2 tao2 4. Lettuce – wo1 ju4
5. Papaya – mu4 gua1 5. String Bean – si4 ji4 duo4
6. Pineapple – feng4 li2 6. Eggplant – qie2 zi5
7. Lemon – ning2 meng2 7. Carrot – hong2 luo2 bo1
8. Apple – ping2 guo3 8. Potato - ma3 ling2 shu3
9. Tangerine – liu3 cheng2 (Mi4 ju2) 9. Asparagus – lu2 sun3
10. Orange – ju2 zi5 10. Onion – yang2 cong1
11. Grapefruit – pu2 tao2 you4 11. Garlic - da4 suan4
12. Banana – xiang1 jiao1 12. Mushroom – mo2 gu1
13. Tomato– fan1 qie2 13. Bean Curd (Tofu) – dou4 fu3
14. Mango – mang2 guo3  
15. Watermelon – xi1 gua1  
16. Peanut – hua1 sheng1  
17. Strawberry – cao3 mei2  

 

Homework

Write a short conversation. Try to use everything that we have learned.

We will have the conversation that you designed with the classmates next time.

 

Lessons   1   2   3_   4_   5_ Home

Copyright @2005 Hui-Jung Hsieh