Lessons   1   2   3    4    5    6  7  Final Review    Home

Lesson 2 - Formal Greetings

 

Click to hear each phrase.

To hear the whole conversation, click here.

Coversation

 

Mr. Lee: Nin2 hao3! Wo3 shi4 Li3-Ming2. Nin2 shi4 Jiang1 xiao2 jie3 ma5?

Mr. Lee: Hello! I am Li-Ming. Are you Miss Jiang?

Miss Xie: Wo3 bu2 shi4.

Miss Xie: I am not.

Mr. Lee: Dui4 bu4 qi3!

Qing3 wen4 nin2 guei4 xing4?

Mr. Lee: Sorry! May I ask your surname?

Miss Xie: Wo3 xing4 Xie4, jiao4 Lan2-Xin1.

Miss Xie: My surname is Xie, called (named) Lan-Xin.

Mr. Lee: Xie4 xiao2 jie3, ni3 hao3!

Mr. Lee:  Miss Xie, hello!

Miss Xie: Li3 xian1 shen1, ni3 hao3!

Ta1 jiao4 shen2 me5 ming2 zi5? (pointing at his son)

Miss Xie: Mr. Li, hello! What is his name?

Mr. Lee:  Ta1 jiao4 Li3-Fang1.

Mr. Lee:  He is called Li-Fang.

Miss Xie: Li3-Fang1, ni2 hao3!

Miss Xie: Li-Fang, hello!

Li-Fang: Ni2 hao3!

Li-Fang: Hello!

Mr. Lee:  Xie4 xiao3 jie2, zai4 jian4!

Mr. Lee:  Miss Xie, goodbye!

Miss Xie: Li3 xian1 shen1, Li3-Fang1, zai4 jian4!

Miss Xie: Mr. Li, Li-Fang, goodbye!

 

New Words

 

1. A questioning particle and is always placed at the end of a sentence. ----- ma5?

2. May I ask? ----- Qing3 wen4?

3. No/not ----- Bu2 shi4.

4. Yes. ----- Shi4.

 

5. Surname ----- Xing4.

6. What’s your surname? ----- Ni3 gui4 xin4?

7. Call/named ----- Jiao4

8. What? ----- Shen2 me5

9. Name ----- ming2 zi5 

 

Pronunciation Exercises

ai     bi     gi     ji      ni     pi     xi     yi    

tian  bian dian jian  nian pian xian lian 

ai     bai   gai   hai   kai   lai    mai  nai   pai   tai   

bei   fei    gei   hei   kei   lei    mei  nei   pei   wei

dou  gou  hou  kou  lou   tou   zou shou

Homework

I. Can you say the following sentences in Chinese? (Write down the Pinyin)

1. My last name is ….

2. My (full) name is…

3. His last name is ….

4. Ask what a person’s (full) name is.

5. Ask what a person’s last name is.

6. Ask someone if he/she is Miss Yang2.

7. Answer to someone that you are not Mr. or Miss Li3.

8. Tell someone that you are sorry.

II. Making sentences using the following words.

1. Shen2 me5?

2. bu2 shi4

3. Qing3 wen4……?

4. Ta1 men5 shi4…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessons   1   2   3    4    5    6  7  Final Review    Home

Copyright @2005-2008 Hui-Jung Hsieh

Designed by Asian Brush Art & Graphic Design