Lessons   1   2   3    4    5    6  7  Final Review    Home

Lesson 3 - Family

Click to hear each phrase.

To hear the whole conversation, click here.

Coversation

 

 

Mrs. Chen: Lin2 xian1 sheng1, ni3 hao3 ma5?

Mrs. Chen: Mr. Lin, how are you?

Mr. Lin: hen3 hao3 , xie4 xie5! Chen2 tai4 tai4, ni3 ne5?

Mr. Lin: Very good , thanks! Mrs. Chen, how about you?

Mrs. Chen: Hai2 bu2 cuo4. Zhe4 wei4shi4?

Mrs. Chen: Not bad. This is….?

Mr. Lin: Wo3 jie4 shao4 yi 2 xia4. Zhe4 wei4 shi4 wo3 de5 ge1 ge1.

Mr. Lin: Let me introduce. This is my older brother.

Mrs. Lin’s older brother: Chen2 tai4 tai4, ni3 hao3!

Mrs. Lin’s older brother: Mrs. Chen, Hello!

Mrs. Chen: Lin2 xian1 sheng1, ni3 hao3! Ni3 men5 you3 jie3 mei4 ma5?

Mrs. Chen: Mr. Lin, hello! Do you have sisters?

Mr. Lin’s older brother: Mei2 you3, ni3 ne5?

Mr. Lin’s older brother: No, how about you?

Mrs. Chen: Wo3 ye3 mei2 you3, wo3 zhi 2 you3 yi1 ge4 jie3 jie5. Ta1 de5 ming2 zi4 shi4 Xie4 Lan2-Xin1.

Mrs. Chen: I also don’t have, I only have an older sister. Her name is Xie4 Lan2-Xin1.

Mr. Lin’s older brother: Ta1 hao3 ma5?

Mr. Lin’s older brother: How is she?

Mrs. Chen: Ma3 ma5 hu1 hu1.

Mrs. Chen: So so.

Mr. Lin & brother: Zai4 jian4!

Mr. Lin & brother: Goodbye!

Mrs. Chen: Zai4 jian4!

Mrs. Chen: Goodbye!

 

New Words

 

 1. How are you? ----- Ni2 hao3 ma5?
 2. How about you? ----- Ni3 ne5?
 3. Good (Ok) ----- Hao3.
 4. Very good. ----- Hen2 hao3.
 5. Not bad. ----- ( Hai2 ) bu2 cuo4 .
 6. So so ----- Ma3 ma5 hu1 hu1
 7. This is …... ----- Zhe4 wei4 shi4…
 8. Let me introduce. ----- Wo3 jie4 shao4 yi1 xia4
  1. Introduce ----- Jie4 shao4
  2. One second ----- yi2 xia4
 9. Do you have ____? ----- Ni2 you3 _______ ma5 ?
 10. Yes. (have) ----- You3 No. (don’t have) ----- Mei2 you3.
 11. Also/too ----- ye3.
 12. Only ----- zhi2 you3.

Father side

 

Mother side

Granddad

Ye2 ye5

 

Granddad

Wai4 gong1

Grandmom

Nai3 nai5

 

Grandmom

Wai4 po2

Father

Ba4 ba5

 

mother

Ma1 ma3

Aunt

Gu1 gu5

 

Aunt

Ya1 yi2

Uncle

Shu3 shu5

 

Uncle

Jiu4 jiu5

 

Son

Er2 zi5

 

Daughter

Nu3 ye2

Older brother

Ge1 ge5

 

Older sister

Jie3 jie5

Younger brother

Di4 di5

 

Younger sister

Mei4 mei5

Homework

I. Draw a family tree with the following information.

Wo3 de5 ming2 zi5 shi4 Mark. Wo3 ba4 ba5 jiao5 Sam, Ma1 ma5 jiao4 Alice. Wo3 ye2 ye5 de5 ming2 zi4 shi4 Tom, nai3 nai5 de5 ming2 zi4 shi4 Mary. Wo3 wai4 gong1 de5 ming2 zi4 shi4 John, wai4 po2 de5 ming2 zi4 shi4 Susan. Wo3 you3 yi1 ge4 di4 di5, liang3 ge4 jie3 jie5. Wo3 di4 di5 jiao4 Alan. Yi2 ge4 jie3 jie5 jiao Helen, yi2 ge4 jie3 jie5 jiao4 Nancy.

II. Tell us about your family. Write something like the homework above.

Resource: Chinese Family Titles : searchable for a title for your relatives

http://www.mandarintools.com/family.html

Numbers

6. liu4

7. qi1

8. ba1

9. jiu3

10. shi2

11. shi2-yi1

12. shi2-er4

13. shi2-san1

14. shi2-si4

15. shi2-wu3

16. shi2-liu4

17. shi2- qi1

18. shi2-ba1

19. shi2- jiu3

20. er4-shi2

21-25 er4-shi2-yi1

 

1. When using number with an object – yi2

2. When using number with an object – liang3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessons   1   2   3    4    5    6  7  Final Review    Home

Copyright @2005-2008 Hui-Jung Hsieh

Designed by Asian Brush Art & Graphic Design